Bảng kê thời hạn bảo hành

Mã dịch vụ

Mã chipset

Hướng dẫn
- Đối với đầu thu vệ tinh: Chỉ cần nhập một trong hai thông số: Mã dịch vụ hoặc Mã Chipset.
- Đối với đầu thu mặt đất: Chỉ nhập thông số của mã dịch vụ.