Bác Hồ với Quảng Ninh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên cho tỉnh Quảng Ninh khi hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng. Trong các chuyến thăm Quảng Ninh, Người luôn quan tâm tới những người thợ mỏ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Những lời dạy […]

Bác Hồ với căn cứ địa Việt Bắc

Việt Bắc là căn cứ địa cách mạng ra đời sớm nhất và lớn nhất trong thời kỳ chuẩn bị Cách mạng tháng Tám 1945, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1946-1954). Quá trình củng cố, phát triển của căn cứ địa Việt Bắc gắn liền […]