Tra cứu thuê bao


Hướng dẫn:
– Đối với đầu thu vệ tinh: Chỉ cần nhập một trong hai thông số: Mã dịch vụ hoặc Mã Chipset.